หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รหัสรายการ ICD-10

บทที่รหัสหัวข้อ
1A00-B99โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค
2C00-D48เนื้องอก
3D50-D89โรคของเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางอย่างของกลไกภูมิคุ้มกัน
4E00-E90โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม
5F00-F99ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม
6G00-G99โรคของระบบประสาท
7H00-H59โรคของตาและอวัยวะเคียงลูกตา
8H60-H95โรคของหูและปุ่มกระดูกกกหู
9I00-I99โรคของระบบไหลเวียนโลหิต
10J00-J99โรคของระบบหายใจ
11K00-K93โรคของระบบย่อยอาหาร
12L00-L99โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
13M00-M99โรคของระบบกล้ามเนื้อโครงร่าง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
14N00-N99โรคของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ
15O00-O99การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
16P00-P96ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด
17Q00-Q99รูปผิดปกติแต่กำเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของโครโมโซม
18R00-R99อาการ อาการแสดง และความผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ มิได้จำแนกไว้ที่ใด
19S00-T98การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก
20V01-Y98สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วยและการตาย
21Z00-Z99ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ
22U00-U99รหัสเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA_ICD-10

รายชื่ออาการทางการแพทย์

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

.


.

Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99)

Chapter I

Certain infectious and parasitic diseases
(A00-B99)

Includes:diseases generally recognized as communicable or transmissible 
Use additional code (U80-U89), if desired, to identify the antibiotic to which a bacterial agent is resistant.
Excludes:carrier or suspected carrier of infectious disease Z22.- 
certain localized infections - see body system-related chapters
infectious and parasitic diseases complicating pregnancy, childbirth and the puerperium [except obstetrical tetanus and human immunodeficiency virus [HIV] disease] O98.- 
infectious and parasitic diseases specific to the perinatal period [except tetanus neonatorum, congenital syphilis, perinatal gonococcal infection and perinatal human immunodeficiency virus [HIV] disease] P35-P39 
influenza and other acute respiratory infections J00-J22 

This chapter contains the following blocks:
A00-A09Intestinal infectious diseases
A15-A19Tuberculosis
A20-A28Certain zoonotic bacterial diseases
A30-A49Other bacterial diseases
A50-A64Infections with a predominantly sexual mode of transmission
A65-A69Other spirochaetal diseases
A70-A74Other diseases caused by chlamydiae
A75-A79Rickettsioses
A80-A89Viral infections of the central nervous system
A90-A99Arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers
B00-B09Viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions
B15-B19Viral hepatitis
B20-B24Human immunodeficiency virus [HIV] disease
B25-B34Other viral diseases
B35-B49Mycoses
B50-B64Protozoal diseases
B65-B83Helminthiases
B85-B89Pediculosis, acariasis and other infestations
B90-B94Sequelae of infectious and parasitic diseases
B95-B97Bacterial, viral and other infectious agents
B99Other infectious diseases

Neoplasms (C00-D48)

Chapter II

Neoplasms
(C00-D48)

This chapter contains the following broad groups of neoplasms:
C00-C97Malignant neoplasms
C00-C75Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C00-C14Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26Digestive organs
C30-C39Respiratory and intrathoracic organs
C40-C41Bone and articular cartilage
C43-C44Skin
C45-C49Mesothelial and soft tissue
C50Breast
C51-C58Female genital organs
C60-C63Male genital organs
C64-C68Urinary tract
C69-C72Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75Thyroid and other endocrine glands
C76-C80Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C97Malignant neoplasms of independent (primary) multiple sites
D00-D09In situ neoplasms
D10-D36Benign neoplasms
D37-D48Neoplasms of uncertain or unknown behaviour [see note before D37]

Notes

1. Primary, ill-defined, secondary and unspecified sites of malignant neoplasms

Categories C76-C80 include malignant neoplasms for which there is no clear indication of the original site of the cancer or the cancer is stated to be "disseminated", "scattered" or "spread" without mention of the primary site. In both cases the primary site is considered to be unknown.

2. Functional activity

All neoplasms are classified in this chapter, whether they are functionally active or not. An additional code from Chapter IV may be used, if desired, to identify functional activity associated with any neoplasm. For example, catecholamine-producing malignant phaeochromocytoma of adrenal gland should be coded to C74 with additional code E27.5; basophil adenoma of pituitary gland with Cushing's syndrome should be coded to D35.2 with additional code E24.0.

3. Morphology

There are a number of major morphological (histological) groups ofmalignant neoplasms: carcinomas including squamous (cell) and adeno-carcinomas; sarcomas; other soft tissue tumours including mesotheliomas; lymphomas (Hodgkin's and non-Hodgkin's); leukaemia; other specified and site-specific types; and unspecified cancers. Cancer is a generic term and may be used for any of the above groups, although it is rarely applied to the malignant neoplasms of lymphatic, haematopoietic and related tissue. "Carcinoma" is sometimes used incorrectly as a synonym for "cancer".
In Chapter II neoplasms are classified predominantly by site within broad groupings for behaviour. In a few exceptional cases morphology is indicated in the category and subcategory titles.
For those wishing to identify the histological type of neoplasm, comprehensive separate morphology codes are provided ( see section Morphology of neoplasms). These morphology codes are derived from the second edition of International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), which is a dual-axis classification providing independent coding systems for topography and morphology. Morphology codes have six digits: the first four digits identify the histological type; the fifth digit is the behaviour code (malignant primary, malignant secondary (metastatic), in situ, benign, uncertain whether malignant or benign); and the sixth digit is a grading code (differentiation) for solid tumours, and is also used as a special code for lymphomas and leukaemias.

4. Use of subcategories in Chapter II

Attention is drawn to the special use of subcategory .8 in this chapter [see note 5]. Where it has been necessary to provide subcategories for "other", these have generally been designated as subcategory .7.

5. Malignant neoplasms overlapping site boundaries and the use of sub- category .8 (overlapping lesion)

Categories C00-C75 classify primary malignant neoplasms according to their point of origin. Many three-character categories are further divided into named parts or subcategories of the organ in question. A neoplasm that overlaps two or more contiguous sites within a three-character category and whose point of origin cannot be determined should be classified to the subcategory .8 ("overlapping lesion"), unless the combination is specifically indexed elsewhere. For example, carcinoma of oesophagus and stomach is specifically indexed to C16.0 (cardia), while carcinoma of the tip and ventral surface of the tongue should be assigned to C02.8. On the other hand, carcinoma of the tip of the tongue extending to involve the ventral surface should be coded to C02.1 as the point of origin, the tip, is known. "Over-lapping" implies that the sites involved are contiguous (next to each other). Numerically consecutive subcategories are frequently anatomically contiguous, but this is not invariably so (e.g. bladder C67.-) and the coder may need to consult anatomical texts to determine the topographical relationships.
Sometimes a neoplasm overlaps the boundaries of three-character categories within certain systems. To take care of this the following subcategories have been designated:
   C02.8   Overlapping lesion of tongue 
   C08.8   Overlapping lesion of major salivary glands 
   C14.8   Overlapping lesion of lip, oral cavity and pharynx 
   C21.8   Overlapping lesion of rectum, anus and anal canal 
   C24.8   Overlapping lesion of biliary tract 
   C26.8   Overlapping lesion of digestive system 
   C39.8   Overlapping lesion of respiratory and intrathoracic organs 
   C41.8   Overlapping lesion of bone and articular cartilage 
   C49.8   Overlapping lesion of connective and soft tissue 
   C57.8   Overlapping lesion of female genital organs 
   C63.8   Overlapping lesion of male genital organs 
   C68.8   Overlapping lesion of urinary organs 
   C72.8   Overlapping lesion of central nervous system 
An example of this is a carcinoma of the stomach and small intestine, which should be coded to C26.8 (Overlapping lesion of digestive system).

6. Malignant neoplasms of ectopic tissue

Malignant neoplasms of ectopic tissue are to be coded to the site mentioned, e.g. ectopic pancreatic malignant neoplasms are coded to pancreas, unspecified (C25.9).

7. Use of the Alphabetical Index in coding neoplasms

In addition to site, morphology and behaviour must also be taken into consideration when coding neoplasms, and reference should always be made first to the Alphabetical Index entry for the morphological description.
The introductory pages of Volume 3 include general instructions about the correct use of the Alphabetical Index. The specific instructions and examples pertaining to neoplasms should be consulted to ensure correct use of the categories and subcategories in Chapter II.

8. Use of the second edition of International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O)

For certain morphological types, Chapter II provides a rather restricted topographical classification, or none at all. The topography codes of ICD-O use for all neoplasms essentially the same three- and four-character categories that Chapter II uses for malignant neoplasms (C00-C77, C80), thus providing increased specificity of site for other neoplasms (malignant secondary (metastatic), benign, in situ and uncertain or unknown).
It is therefore recommended that agencies interested in identifying both the site and morphology of tumours, e.g. cancer registries, cancer hospitals, pathology departments and other agencies specializing in cancer, use ICD-O.


Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)

Chapter III

Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
(D50-D89)

Excludes:autoimmune disease (systemic) NOS M35.9 
certain conditions originating in the perinatal period P00-P96 
complications of pregnancy, childbirth and the puerperium O00-O99 
congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities Q00-Q99 
endocrine, nutritional and metabolic diseases E00-E90 
human immunodeficiency virus [HIV] disease B20-B24 
injury, poisoning and certain other consequences of external causes S00-T98 
neoplasms C00-D48 
symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified R00-R99 

This chapter contains the following blocks:
D50-D53Nutritional anaemias
D55-D59Haemolytic anaemias
D60-D64Aplastic and other anaemias
D65-D69Coagulation defects, purpura and other haemorrhagic conditions
D70-D77Other diseases of blood and blood-forming organs
D80-D89Certain disorders involving the immune mechanism

Asterisk categories for this chapter are provided as follows:
D63*Anaemia in chronic diseases classified elsewhere
D77*Other disorders of blood and blood-forming organs in diseases classified elsewhere

Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90)

Chapter IV

Endocrine, nutritional and metabolic diseases
(E00-E90)

Note:All neoplasms, whether functionally active or not, are classified in Chapter II. Appropriate codes in this chapter (i.e. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) may be used, if desired, as additional codes to indicate either functional activity by neoplasms and ectopic endocrine tissue or hyperfunction and hypofunction of endocrine glands associated with neoplasms and other conditions classified elsewhere.
Excludes:complications of pregnancy, childbirth and the puerperium O00-O99 
symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified R00-R99 
transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn P70-P74 

This chapter contains the following blocks:
E00-E07Disorders of thyroid gland
E10-E14Diabetes mellitus
E15-E16Other disorders of glucose regulation and pancreatic internal secretion
E20-E35Disorders of other endocrine glands
E40-E46Malnutrition
E50-E64Other nutritional deficiencies
E65-E68Obesity and other hyperalimentation
E70-E90Metabolic disorders

Asterisk categories for this chapter are provided as follows:
E35*Disorders of endocrine glands in diseases classified elsewhere
E90*Nutritional and metabolic disorders in diseases classified elsewhere

Mental and behavioural disorders (F00-F99)

Chapter V

Mental and behavioural disorders
(F00-F99)

Includes:disorders of psychological development 
Excludes:symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified R00-R99 

This chapter contains the following blocks:
F00-F09Organic, including symptomatic, mental disorders
F10-F19Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
F20-F29Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders
F30-F39Mood [affective] disorders
F40-F48Neurotic, stress-related and somatoform disorders
F50-F59Behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factors
F60-F69Disorders of adult personality and behaviour
F70-F79Mental retardation
F80-F89Disorders of psychological development
F90-F98Behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence
F99Unspecified mental disorder

Asterisk categories for this chapter are provided as follows:
F00*Dementia in Alzheimer's disease
F02*Dementia in other diseases classified elsewhere

Diseases of the eye and adnexa (H00-H59)

Chapter VII

Diseases of the eye and adnexa
(H00-H59)

Excludes:certain conditions originating in the perinatal period P00-P96 
certain infectious and parasitic diseases A00-B99 
complications of pregnancy, childbirth and the puerperium O00-O99 
congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities Q00-Q99 
endocrine, nutritional and metabolic diseases E00-E90 
injury, poisoning and certain other consequences of external causes S00-T98 
neoplasms C00-D48 
symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified R00-R99 

This chapter contains the following blocks:
H00-H06Disorders of eyelid, lacrimal system and orbit
H10-H13Disorders of conjunctiva
H15-H22Disorders of sclera, cornea, iris and ciliary body
H25-H28Disorders of lens
H30-H36Disorders of choroid and retina
H40-H42Glaucoma
H43-H45Disorders of vitreous body and globe
H46-H48Disorders of optic nerve and visual pathways
H49-H52Disorders of ocular muscles, binocular movement, accommodation and refraction
H53-H54Visual disturbances and blindness
H55-H59Other disorders of eye and adnexa

Asterisk categories for this chapter are provided as follows:
H03*Disorders of eyelid in diseases classified elsewhere
H06*Disorders of lacrimal system and orbit in diseases classified elsewhere
H13*Disorders of conjunctiva in diseases classified elsewhere
H19*Disorders of sclera and cornea in diseases classified elsewhere
H22*Disorders of iris and ciliary body in diseases classified elsewhere
H28*Cataract and other disorders of lens in diseases classified elsewhere
H32*Chorioretinal disorders in diseases classified elsewhere
H36*Retinal disorders in diseases classified elsewhere
H42*Glaucoma in diseases classified elsewhere
H45*Disorders of vitreous body and globe in diseases classified elsewhere
H48*Disorders of optic nerve and visual pathways in diseases classified elsewhere
H58*Other disorders of eye and adnexa in diseases classified elsewhere